ليفت سينه بدون جراحي در اصفهان

لیفت سینه

لیفت سینه

آناتومی و ساختار سینه سینه ها از لحاظ مکانی در جلوی قفسه سینه قرار دارند همچنین از لحاظ پزشکی به غدد پستانی شناخته شده اند.  این غدد از لوبول ها (لوب ها مجموعه ای از غدد شیری هستند که هر لوب از بخش های کوچک تری به نام لوبول تشکیل شده است) ساخته شده اند. لوبول ها موجب...